[1]
Marqueta Gracia, B. 2020. Las aposiciones compuesto(s). Onomázein . 49 (sep. 2020), 40–67. DOI:https://doi.org/10.7764/onomazein.49.03.