[1]
Sanz Martin, B.E. 2012. Polisemia de los zoónimos perro y gato: valores antitéticos. Onomázein . 25 (jun. 2012), 125–137. DOI:https://doi.org/10.7764/onomazein.25.06.