[1]
Al-Mohanna, F. 2023. Optimising Classical Arabic metra. Onomázein . 62 (dic. 2023), 20–55. DOI:https://doi.org/10.7764/onomazein.62.02.