Marqueta Gracia, B. (2020). Las aposiciones compuesto(s). Onomázein, (49), 40–67. https://doi.org/10.7764/onomazein.49.03