Gallardo, A. . (2012). La preposición cero. Onomázein, (25), 51–63. https://doi.org/10.7764/onomazein.25.02