Sanz Martin, B. E. (2012). Polisemia de los zoónimos perro y gato: valores antitéticos. Onomázein, (25), 125–137. https://doi.org/10.7764/onomazein.25.06