Oyarzo Alvarado, J. (2023). Raymond W. Gibbs Jr.: Metaphor Wars: Conceptual Metaphors in Human Life: (Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 328 pages). Onomázein, (61), 249–254. https://doi.org/10.7764/onomazein.61.13