Al-Mohanna, F. (2023). Optimising Classical Arabic metra. Onomázein, (62), 20–55. https://doi.org/10.7764/onomazein.62.02