Sanz Martin, Blanca Elena. 2012. «Polisemia De Los zoónimos Perro Y Gato: Valores antitéticos». Onomázein, n.º 25 (junio):125-37. https://doi.org/10.7764/onomazein.25.06.