Marqueta Gracia, B. (2020) «Las aposiciones compuesto(s)», Onomázein , (49), pp. 40–67. doi: 10.7764/onomazein.49.03.