Sanz Martin, B. E. (2012) «Polisemia de los zoónimos perro y gato: valores antitéticos», Onomázein , (25), pp. 125–137. doi: 10.7764/onomazein.25.06.