Al-Mohanna, F. (2023) «Optimising Classical Arabic metra», Onomázein , (62), pp. 20–55. doi: 10.7764/onomazein.62.02.